Вітаю Вас, Гість
Головна » 2018 » Вересень » 21 » Освітня програма ЗОШ №16 на 2018-2019 н.р. Розділ І-ІІ
10:23
Освітня програма ЗОШ №16 на 2018-2019 н.р. Розділ І-ІІ

 

 

Освітня програма

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16

Ужгородської міської ради

Закарпатської області

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Рішенням педагогічної ради школи Протокол № 5 від 30.08.2018р.

Голова педагогічної ради

____________О.М.Олашин

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЗОШ №16

____________О.М.Олашин

 

 

 

 

 

НАДАНО ЧИННОСТІ ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказ № 92 від 31.08.2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура освітньої програми

 

 

 

Розділ 1. Призначення школи

 

Розділ 2. Цілі та задачі освітнього процесу освітнього процесу школи.

Розділ 3. Навчальний план та його обґрунтування.

Розділ 4. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Розділ 5 Особливості організації освітнього процесу

Розділ 6. Модель випускника

Розділ 7. Показники реалізації освітньої програми

 

 

Загальні положення освітньої програми

 

Освітня програма передбачає:

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності

дитини;

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Для 1 класу – складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна – Нова українська школа, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки України 23.02.2018,

Для 2-4 класів – складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, таблиця 1 до Типової освітньої програми

Для 5,6,7,8,9 класів – складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, таблиця 12 до Типової освітньої програми.

 

 

 

Розділ 1

Призначення школи та засіб його реалізації

Найважливіше завдання сучасної школи - розвивати творчі здібності учнів, допомагати їм реалізовувати свої таланти. Всебічний і гармонійний розвиток особистості передбачає єдність її освіченості, вихованості, загального розвитку. Виходячи з завдань сучасної школи, процес навчання загальноосвітньої школи №16 Ужгородської міської ради Закарпатської області покликаний забезпечувати три функції – освітню, виховну, розвиваючу.

Освітня функція закладу передбачає, в першу чергу, засвоєння знань, формування спеціальних і загально-навчальних умінь і навичок. У відповідності з освітньою функцією вони повинні стати надбанням особистості, ввійти в структуру її досвіду. Найповніша реалізація цієї функції повинна забезпечити повноту, систематичність і усвідомленість знань, їх міцність і дієвість. Знання повинні бути належним чином впорядковані, набуваючи все більшої стрункості й логічної впорядкованості, щоб нові знання випливали з раніше засвоєних і прокладали шлях до наступних знань.

Спеціальні уміння і навички — це специфічні для певного навчального предмета і галузі науки практичні уміння й навички. Наприклад, з фізики і хімії - це розв'язування задач, проведення лабораторних дослідів, показ демонстрацій, здійснення дослідницьких робіт. З географії – робота з картою, географічні вимірювання, орієнтування за допомогою компасу та інших приладів. З математики — розв'язування задач, робота з сучасною комп'ютерною технікою , з моделями та ін. З біології - робота з гербаріями, муляжами, колекціями, препаратами, мікроскопами.

Крім спеціальних умінь і навичок у процесі навчання учні оволодівають загально-навчальними уміннями і навичками, які мають відношення до всіх предметів, наприклад, навичками роботи з книгами, довідниками, читання й письма, бібліографічним апаратом, раціональної організації домашньої праці, дотримання режиму дня тощо.

  • навчання поряд з освітньою реалізує й виховну функцію, формуючи в учнів світогляд, моральні, трудові, естетичні, етичні уявлення, погляди, переконання, способи відповідної поведінки і діяльності в суспільстві, систему ідеалів, відношень, потреб, фізичну культуру, тобто сукупність якостей особистості.

Між освітою і вихованням існує не однобічний зв'язок: від навчання до виховання. Процес виховання при правильній організації негайно виявляє благодатний вплив на навчання, оскільки виховання дисциплінованості, організованості, суспільної активності та інших якостей створює передумови для більш активного й успішного навчання. Власне, без належної вихованості учнів ефективний процес навчання неможливий.

Таким чином, головне завдання педагогічного колективу ЗОШ I-III ступенів №16 – в повній мірі реалізувати та гармонійно поєднати реалізацію всіх аспектів у навчанні:

· системою уроків, які передбачають завдання освіти, виховання і розвитку

учнів;

· змістом діяльності учителя і учнів, який забезпечував би реалізацію всіх

трьох видів завдань;

· різноманітністю методів, форм і засобів навчання;

· в процесі контролю і самоконтролю навчання і при аналізі його

результатів, причому одночасно оцінюється якість реалізації всіх функцій,

а не однієї з них.

Сукупність цих вимог при побудові процесу навчання підносить його на якісно новий рівень, при якому комплексно реалізуються завдання, що стоять перед школою.

Кадрове забезпечення освітньої діяльності школи здійснено у повній відповідності з робочим планом школи. Навчально–виховний процес забезпечують21 педагогічних працівники. Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх компетенції.

З метою підвищення кваліфікації вчителів у школі діє система курсової перепідготовки. Складено і погоджено перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та проходження атестації педагогічних працівників, що дає можливість охопити атестацією всіх учителів у п’ятирічний термін. При проходженні атестації враховується наступність у категоріях, званнях та нагород

кількість педагогічних працівників – 21 , з яких 1- сумісник.

кількість практичних психологів –1 (0,5 ставки),сумісник

кількість медичних працівників –1 (0,5 ставки медсестри ), сумісник

кількість педагогічних працівників за посадами :

директор – 1,заступник директора -1, педагог - організатор -1,Асистент вчителя інклюзивного навчання -1,вихователь ГПД-1

Усього педпрацівників

Фахова освіта

Кваліфікаційна категорія

Відповідає

займаній посаді

посаді

Педагогічні звання

Вища маг/спец.

бакалавр

Молодш. спец.

 

Мол. спец.

Заг. середня

спеціаліст

ІІ категорія

І категорія

вища

Вихователь-методист

Старший учитель

Старший військ .кер.

Учитель-методист

 

21

20

1

0

0

3

2

2

14

0

0

9

0

1

0

 

                                     

Розділ 2

Цілі та задачі освітнього процесу освітнього процесу школи

Цілі освітнього процесу:

- забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

- гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

- створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

- формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

- забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів.

Загальна середня освіта нашого навчального закладу має два рівні освіти, визначені нормативно-правовою базою України:

- початкова освіта тривалістю чотири роки;

- базова середня освіта тривалістю п’ять років.

Становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше

Освітня програма початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання у початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траекторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини;мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати;виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Освітня програма для ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена згідно Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 та наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту».

 

 

Переглядів: 71 | Додав: oksi | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: